International day of Democracy

International day of Democracy